1/18/2006

Reformierakond kapist välja!

Kallid aatekaaslased,

Esmalt sooviks tänada Airist, kes selle väga päevakajalise ning Reformierakonna jaoks olulise teema püstitas. Kuigi antud teema oli suunatud eestseisuse juhtide kandidaatidele võtan endale vabaduse sellel teemal kaasa rääkida, kuid loodan, et peagi saame kuulda ka Kalevi arvamust.

See on väljavõtte reform.ee koduleheküljel olevast liberalismi nägemusest.

"Kõik inimesed on võrdsed, neil on võrdne õigus seaduse kaitsele ja võrdne õigus osaleda vabariigi suunamises; inimesel peab olema vabadus enese täieliseks arendamiseks ja enda heaolu tagamiseks; tagatud peavad olema sõna-, usu- ja tegevusvabadus; eraomand peab olema kaitstud. Liberaalid näevad, et iga inimene peab püüdma elada oma elu täpselt nii nagu ta ise seda soovib".

Samuti soovitaks lugeda kõigil erakonna programmin, mille leiab samuti koduleheküljelt. INIMENE JA PEREKOND peatükk toob välja meie printsiibid:
Igal inimesel on õigus elule ja vabadusele.

Inimene on vaba piirideni, mille seab talle iga teise inimese samaväärne õigus vabadusele.

Inimese vabadus ja loovus on ühiskonna arengu ja heaolu peamine allikas.

Inimese kohustused tulenevad tema õigustest.

Inimese eraeluvabadus seisneb tema õiguses kujundada oma elulaadi ja suhteid ligimestega vastavalt oma huvidele ja eeldustele, mistahes vägivaldse sekkumiseta.

Riigi kohustus on tagada kõigile võrdsed võimalused oma sünnipäraste eelduste vabaks väljaarendamiseks. Vastutus nende võimaluste rakendamise eest jääb igale inimesele endale.

Perekond on inimese emotsionaalse heaolu ja enesekindluse tähtsaim tagaja. Perekond toetub armastusele, pereliikmete vastastikusele lugupidamisele ning hoolitsusele, eriti laste ja vanurite eest.


Miks see küsimus väärib meie tähelepanu ning ei tohiks sarnaselt teiste emotsionaalsete küsimustega kalevi alla lükata? Tegemist on erakonna jaoks eksistentsiaalse küsimusega - kas tulla kapist välja ning avalikult tunnistada, et on loobutud liberaalse maailmavaate propageerimisest, mis põhineb indviidi vabadusel ja võrdõiguslikkusel või jätkata variserlikult konservatismi propageerimist liberalismi nime all. Ei saa lõpmatuseni kuulutada liberaalset maailmavaadet oma programmis, hõista kogu kõrist, et elagu liberalism ning samas rääkida kristlikest väärtustest ja traditsioonidest kui ühiskondlike otsuste tegemise alusest. Oma otsustes peame põhinema ratsionaalsele argumentatsioonile mitte emotsioonidele, õiglusele ning printsiibile indiviidi vabadusele teha teda puudutavaid otsuseid. Kutsuksin siinkohal kõiki üles oma seisukohti põhjendama ning mitte laskuma populistliku retoorikasse ning emotsioonide välja valamisse.

Lühidalt kokku võttes peab liberaalset maailmavaadet esindav erakond toetama samasoolistele paaridele võrdsete õiguste tagamist järgnevatel põhjustel:

1. Eesti põhiseaduslik kord näeb ette kodanike võrdset kohtlemist ning keelab diskrimineerimise soolistele, rahvuslikel, oreintatsiooni jne. alustel.

2. Peame oluliseks iga indiviidi õiguste tagamist oma "pursuit of happinesse" ehk õnneotsingul. Ühiskonna alusprintsiibiks on puhul võrdsed kohustused ja õigused kõigi ühiskonna liikmete puhul.

3. Tegemist ei ole pseudoprobleemiga. Kas pensionärid, paljulapselised pered, töötud jne. on samuti pseudoprobleem? Saavad hakkama ju küll ilma, et nälga sureks. Riik on kodanike jaoks mitte kodanikud riigi jaoks. Ühiskonna ülesanne on luua tingimused, kus kõigil selle liiketel on võimalus ennast maksimaalset teostada ning saavutada heaolu. Antud juhul ei ole küsimus ainult pärandamisega seotud küsimustes nagu paljud üritavad näidata. Lisaks sellele, et tegemist on põhimõttelise küsimusega, kus riik võttab mingil põhejendamatul alusel diskrimineeriva seisukoha, on palju praktilisi küsimusi, mis on seadusega reguleeritud kahe täiskasvanud indiviidi kooselu puhul, mida kutsutakse abieluks. Näiteks ei ole võimalik samasooliste paaride puhul ühelt iskult teisele raha ülekandmine ilma tulumaksu tasumist. Võib küll väita, et seda seadust ei rakendata niikuinii, kuid kas pole siis tegemist riigi poolse haldussuutlikuse puudumisega kui seaduste täitmist ei nõuta? Milleks meile seadused siis seadused kui neid täitma ei pea?. Probleemid tekivad ka näiteks pärimise puhul, kus mitte-lähisugulased peavad maksma riigilõivu. samuti kohustuste ja õiguste jagamisel ning kasvõi haiglakülastuste puhul.

4. Tahame lähtuda oma tegevuses programmist ja põhimõtetest.

Mõnest vastuargumendist samuti.

Esiteks armastavad inimesed öelda, et Eesti ühiskond pole selleks valmis. See on ilma tähenduseta lause. Võib öelda, et enamus ei toeta, kuid kas sellisel juhul ei tähenda vaid sellest lähtumine populismi? Kui valitseb ebaõiglus peaksime loobuma õiglusest? Oleme öelnud, et ei karda ebapopulaarseid otsuseid. Käitugem siis oma sõnade kohaselt. Kuigi esialgne küsitlus näitab küll, et enamuse toetust antud küsimuses ei ole tuleb siiski arvestada, et 1/3 oli juba enne debati alustamist seda toetaval seisukohal. Tuletan meelde, et Reformierakonna toetus ei ole riigikogu valimistel küündinud 20%, kuid siiski oleme võtnud vastu õigeid ja vajalikke otsuseid kogu ühiskonna nimel.

Teiseks on küsimus kristlikes väärtustes ja traditsioonides. Mõistan taolise retoorika kasutamist Respublica ja Isamaaliidu puhul, kes näevad maailma teistel ning liberaalse maailmavaate esindjate arvates ekslikel alustel. Me ei saa lähtuda printsiibist, mis on olnud vaid peame tegutsema selle nimel, mis on õiglane ja hea. Juhul kui traditsioon ei põhine ratsionaalsetel alustel ning tekitab ebaõiglust siis on meie kohustus sellele vastu seista. Oleme tulevikku mitte minevikku vaatav erakond. Meie eesmärk on püüelda parema mitte endise poole. Kombed ja traditsioonid on olulised, kuid need ei saa olla ainsaks argumendiks ühiskondlike ostuste tegemisel. Traditsioonide järgimine on iga üksikindiviidi otsustada.

Nagu olete kindlasti märganud on reformierakonna teotus viimastel kuudel olulise languse teinud, seda just ajal mil tõusid päevakohaseks meie juhtivpoliitikute sõnavõtud kristlike väärtuste teemadel. Kas siinkohal on tegemist valearvestusega meie juhtivpoliitikute puhul liikumisel konservatiivsema maailmavaate poole? Eesti on läbi ajaloo olnud usuleige riik ning tänaselgi päeval on tegemist maailma ühe kõige ateistlikuma ühiskonnaga. Praktiseerivate kristlaste hulk jääb alla 10% ning nendega identifitseerib alla viiendiku elanikonnast. Väärtuseks, mis meie esiisad on kalliks pidanud on jumala kummardamise asemel olnud haridus. Harigem siis inimesi ning andkem neile võimalus mõista ning teha vahet õigel ja vääral.

Laskem siis inimestel teha neid valikuid, mille tagamist me näeme oma peamise eesmärgina. Järgigem oma põhimõtteid ning toetagem samasooliste paaride võrdsetel alustel kohtlemist.

PS! Teemasse puutuvad lingid. Leiate huvi korral ka mõningal määral võimalike põhejendatud vastuväiteid antud küsimuses.

http://www.law.ucla.edu/williamsproj/issues/liberalcaseagainstgaymarriagesummer04.html
http://www.indegayforum.org/authors/corvino/
http://www.ekspress.ee/viewdoc/EBCB355D3C02D6
http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=308728 03C22570EC00354361
PPS! Juhul kui leiate, et põhimõtted, mida kuulutab programm ei vasta maailmavaatele soovitaksin külastada www.isamaaliit.ee ja www.respublica.ee kodulehekülgi. Isiklikult leian, et kahest konservatiivsest kristliku-demokraatlikust parteist Eesti puhul piisab ning tegemist on igati väärikate organisatsioonidega, millega liitumine ei ole häbiasi. Samas tunnen kahetsust, et liberaalset maailmavaadet on seni väitnud teostavat vaid Reformierakond, mis ennast konservatiivsena defineerides sunnib liituma Sotsiaaldemokraatide toetajatega. Nende arusaamad eesmärkide saavutamise viisidest on küll minu arvate ekslikud, kuid vähemalt on lõppeesmärk, mille poole püüeldakse, õigem ja õiglasem kui konservatiivide puhul.

9 Comments:

Blogger märt said...

vau

mõni asutus, ma kuulen, vajab millalgi ehk kõnekirjutajaid :)

8:39 AM  
Blogger Mike said...

Milline?

12:03 PM  
Blogger Unknown said...

Mike, sa oled tore!

5:52 PM  
Blogger =E= said...

Ma ei lahmiks siin sõnaga "ekslik" nii vabal käel.

6:44 PM  
Blogger =E= said...

"Nagu olete kindlasti märganud on reformierakonna teotus viimastel kuudel olulise languse teinud..." ah kui kohutav - kes Reformierakonda TEOTAMA on asunud? =) (paranda ära)

Mulle üldiselt meeldib see idee (ja ma tegelikult ei ole kuri konservatiiv nagu on üldlevinud arvamus.)
Aga tegelikult olen ma ebakindel ennekõike adopteerimise küsimuses. Miks sa sellest lähemalt ei kirjutanud?
See näib nagu ainuke vaieldav poolt-vastu-argument olevat...
St ma ei kahtlegi selles, et vahel suudab geipaar last paremini kasvatada kui heteropaar, seksuaalsed eelistused ei ole nakkavad, lastekodus ilma vanemateta laps on ikka väheke õnnetu etc. aga ikkagi - kas mõlema - nii isa- kui ka emarolli olemasolu ei ole mitte määrava tähtsusega inimese mingil eluetapil?

7:00 PM  
Blogger Unknown said...

Ja siis tahtsin ma veel kurta, et minu vana parempoolse tõpra süda tilgub verd, kui ma ei saa mitte jätta järgmisel korral sotse valimata... ei taha, aga muidu ei saa, sest ma usun liiga palju isikuvabadustesse.

Eveliis on vana maletaja ja mõtleb kaks käiku ette muidugi. Täna siiski räägitakse ainult partnerile pakutavatest sotsiaalsetest garantiidest ja riigi tunnustusest. Adopteerimine, ma arvan, võib teema olla ainult siis kui laps on ühe partneri oma. Ei usu, et veel 10 aastat isegi aruteluks ühiskond küps oleks.

Sellest, et emakeelne termin tuleks mõelda välja, ei viitsi isegi hetkel rääkida, sest "sotsiaalne partnerlus" kõlab nagu nimi programmile mille käigus valgekraed kodututele suppi viivad ja "tsiviilliit" paneb mind küsima, et kas minu vanematel on juba pea kolmkümmend aastat militaarliit.

12:06 AM  
Blogger Aare said...

parempoolsed tõprad vist ei saa paraku reformierakonnale küll loota. vähemalt mitte selle koosseisu juures, kes praegu riigikogus istuvad. ikka loen ja imestan nende gerontide arvamusi, kes räägivad, et mina oma bioloogilise haridusega ei usu, et homod suudavad tagada eesti rahvusliku järjepidevuse...oeh. oeh.

5:55 PM  
Blogger mooses said...

väga kaunis Emotsionaalne ja programmiline kõne. paistab, et homoabielud ei ole mitte reformi liberalismi osa, vaid erakonna ideede ja liberaalse maine päästmisinstrument. kahetsusväärne. eriti arvestades seda, et kõik kipuvad unustama, et eesti riik ei takista mitte mingilgi moel samasooliste kooselusid. eestis kehtib lepinguvabadus ning kõik inimesed võivad omavahel igasugu kokkuleppeid sõlmida. see laieneb ka samasooliste kooselule.

3:26 PM  
Blogger Mike said...

Adopteerimise kusimus ei ole just eriti keeruline - loomulikult tapselt samadel alustel. Vordsed oigused on vordsed oigused.
Parempoolsus on aga tuhi moiste. Vaatame siiski asju isiku- ja majandusvabaduse seisukohalt ning jaame sotide, liberite ja konservatiivide liigituse juurde.
Mis puutub meie suureparast voimalusi pakkuvat oigussusteemi, mida Kristiina siin kiidab siis peaksime abielu koigi puhul maha kandma. Ei saa vahet teha, kes saab selle mottetu liidu solmida ja kes mitte. See oleks diskrimineerimine ja paha paha :)

6:58 PM  

Postita kommentaar

<< Home