5/10/2007

Mulle meie uus majandusminister meeldib ;)

MINISTRI EESSÕNA

Eesti majandus on kodumaise nõudluse, välisinvesteeringute ning väliskaubanduse kasvu toel arenenud väga kiiresti. Viimaste aastate majanduskasvuga ei kuulu Eesti mitte üksnes Euroopa riikide seas esimeste hulka, vaid on üks maailma kiireima arenguga ühiskondi. See peegeldub erinevates rahvusvahelistes edetabelites, kus Eesti on suutnud teha suuri hüppeid, olles sageli parim Euroopa Liidu uus liikmesriik. Toimunud on kiire tööhõive kasv, mille tagajärjel on kiiresti suurenenud sissetulekud ja tööpuuduse asemel saanud probleemiks tööjõupuudus. Investeeringud infrastruktuuri, innovatsiooni ja ettevõtluse toetamisse kasvavad suure kiirusega tulenevalt kiirest majandusarengust, riigi tulubaasi suurenemisest
ning EL struktuurifondide investeeringutest. Elu läheb paremaks ning see kajastub samuti eestimaalaste EL optimistlikumates tulevikuootustes.

Samas kipume unustama, et vaatamata viimaste aastate kiirele arengule moodustas Eesti
tootlikkuse tase töötaja kohta 2006. aastal vaid 62% EL keskmisest. EL liitunud Eesti ees seisab suur väljakutse – jõuda võimalikult kiiresti arengus ja elukvaliteedis järgi liidu jõukamatele riikidele. Olukorras, kus toimub rahvastiku järjepidev vananemine, sotsiaalne mahajäämus ning kulueelisele ja kodumaisele nõudlusele rajatud konkurentsistrateegia ammendumine, on vaja leida uusi lahendusi, kartmata seejuures seada ambitsioonikaid eesmärke. Käesolev strateegia pakub välja lahendused, kuidas järgmise nelja aasta jooksul maksimaalselt ära kasutada praegusi võimalusi ning panustada teadmistepõhise majanduse arengule.

Avaliku sektori osa teadmistepõhise majanduse kujundamisel on mitmetahuline. Riigil on korraga täita mitu rolli, olles samaaegselt nii investor, reguleerija, keskkonna looja, strateegiliste valikute langetaja kui ka tarbija. MKM eesmärk on aidata kaasa Eesti edukale majandusarengule ning seeläbi meie kõigi elatustaseme tõstmisele. Meie vastutusala on nii töömahult kui ka eelarvelt väga suur ja meie töö kvaliteedist sõltub väga palju. Majanduskeskkonna kujundajatena peame olema tasakaalustajateks paljude eri huvide vahel – tootjate ja tarbijate, energiatootjate ja keskkonnakaitsjate, riiklike ja erahuvide vahel. Üheaegselt peame tagama ettevõtjasõbraliku ning konkurentsi soosiva keskkonna ja tarbijate huvide kaitsmise.
Senise eduka arengu jätkumiseks aitab MKM kaasa üleminekule teadmispõhisele majandusele, mida iseloomustab toodete ja teenuste suur lisandväärtus, mis saavutatakse pideva uuendustegevuse kaudu. Uuendustegevus ehk innovatsioon hõlmab nii uute teadustulemuste kui ka juba olemasolevate teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate uudsel moel kasutamist. Selleks suunatakse järgnevatel aastatel lisaressursse teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooniinvesteeringutesse ning aidatakse kaasa innovatsiooni soosiva keskkonna igakülgsele arengule.

Ees ootavad suured investeeringuid infrastruktuuri arendamisse, kus teiste hulgas saavad alguse kaua oodatud Tallinn-Tartu mnt. neljarealiseks ehitamine ja Saarema püsiühenduse rajamine. Suurt tähelepanu pööratakse infoühiskonna arengule, et aidata ka tulevikus kaasa taolistele projektidele nagu e-lahendustel põhinev võimalus asutada ettevõte kahe tunniga või tuludeklaratsiooni täitmine internetis.
Energiasõltumatuse tagamiseks otsitakse võimalusi praeguste ressursside efektiivsemaks kasutamiseks ning uute energiaallikate kasutuselevõtuks. Samuti ei unustata elukeskkonna kvaliteedi olulisust, viies ellu elamumajanduse tervikarendamist .

Tänapäevases Euroopas ei määra riigi arengu edukust mitte see, kas tema valitsuse vaated on parem- või vasakpoolsed, vaid see, kas ta suudab muudatusi ellu viia või mitte. Seega liikugem strateegilise planeerimise juurest samm edasi ja asugem tegevusi reaalselt ellu viima. Meie ülesanded on keerulised ja ei muutu ka järgmiste aastate jooksul kergemaks. Usutavasti aitab ministeeriumi arengukava siiski kõigil hoida silme ees teatud kurssi ja väärtusi, millest oma igapäevases töös juhinduda.
Jõudu ja jaksu soovides,
Juhan Parts